Szociális munka alapképzési szak (BA)

A képzés célja:
A képzés célja olyan szociális munkások képzése, akik felkészültek az emberi viselkedésről és a társadalmi rendszerekről szóló elméletek felhasználásával, az emberi jogokon és a társadalmi igazságosság elvein alapuló, a társadalmi integrációt, a demokratikus viszonyok erősítését szolgáló szakmai szociális munka végzésére. Képesek az ember és a társadalmi környezete közötti harmónia kialakítására és megőrzésére, a feszültségeket hordozó viszonyok, szociális problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Alkalmasak legyenek a társadalomról, a szociális tevékenység felhasználóiról, célcsoportjairól és azok környezetéről szóló információk és tapasztalatok összegyűjtésére és rendszerezésére; az informatikai eszközök használatára; a szociális szakmai tevékenység tanulásához szükséges szövegek, elemzések, vizuális jelek, táblázatok, adatsorok, diagramok megértésére, értelmezésére.

A szakon végzettek rendelkeznek együttműködő; kapcsolatteremtő képességgel; kommunikációs készséggel; a szociális munka vonatkozásában minőségtudattal; értékelés és önértékelés képességével; közvetítői, képviselői, tanácsadói feladatok végzése során személyes felelősséggel, alkalmazkodó képességgel; idegen nyelvtudással, a szakmai erkölcs iránti elkötelezettséggel, szakmai identitással.

Ismeretek ellenőrzésének rendszere

Az ismeretek ellenőrzése, a számonkérés történhet:

a) a szorgalmi időszakban a tanórán tett írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámolóval, írásbeli dolgozattal (zárthelyi dolgozat), illetve otthoni munkával készített feladat értékelésével, melyek eredményei a félévvégi értékelést befolyásolhatják (pl. vizsgakönnyítés, vizsgaszigorítás), de a vizsgát nem helyettesíthetik. Ezek mindegyike lehet az aláírás, illetve az évközi jegy alapja is.

b) a vizsgaidőszakban tett vizsgával.

A vizsga: egy vagy több félév tananyagából tett szóbeli vagy írásbeli vizsga. A záróvizsgák és az alapvizsga tárgyai között fel nem sorolt kötelezően oktatott tárgyak értékelése kollokviummal történik. A kollokviummal záruló tantárgyakat a ajánlott tanterv határozza meg.
A szigorlat egy legalább két félévi képzési szakaszt lezáró, szintetizáló számonkérés, amely a kötelező szóbeli részen kívül állhat írásbeli részből is. Az a szigorlat, amelynek írásbeli és szóbeli része is van, egy vizsgának számít.

Szakmai gyakorlat jellege, hossza

Gyakorlati képzésünk személyközpontú, a tapasztalati tanulás elméletére (Kolb) épülő program. Az 1. félévben pályaorientációs, sajátélményű önkéntes munka reflexiójára épülő szeminárium jelenti az első lépést, a gyakorlati képzést illetően. A 2. és 3. félévben intézménylátogatás során ismerkednek meg a hallgatók a szociális munka különféle szakterületeivel. Itt a hangsúlyt a szakmai ismeretek megszerzésére és a személyes érintettség feltárására (attitűdformálás) helyezzük. Mindhárom félév esetében tevékenységkísérő szeminárium jelenti a szervezeti keretet. A szakmai készség- és személyiségfejlesztő tréningeket az első négy féléven keresztül (4×30 óra), bentlakásos formában, képzett trénerekkel valósítjuk meg. Az első két tréning: ön- és társismeret segítő kommunikáció, konfliktuskezelés tematikával; zárt, 12 fős csoportokban. A 3. és 4. tréning választható témakörű, és összetételű tematikus készség- és személyiségfejlesztő csoportokban zajlik: mélyebb önismereti munka, segítő kommunikáció, pszichodráma, bibliadráma, esetmegbeszélés, szupervízió stb. témakörökben.

Terepgyakorlat, a szociális munka különféle szakterületein, kötelezően választott módon (alapellátásban, szakellátásban, civil szervezetnél). Itt a cél a különböző szakterületek sajátosságainak alaposabb megismerése, az egyéni pályaorientációs döntések megalapozása. Tevékenységkíséréssel zajlik, az önkéntes munkával és az intézménylátogatással megegyező formában. A 6. félév teljes egészében külső terepen eltölthető gyakorlat: két munkahelyen történik, cél a szakmai sajátosságok megismerésének elmélyítése és a munkahelyi szocializáció megalapozása.

Képzésre bejutás feltételei

A hatályos felsőoktatásról szóló törvény értelmében a felsőoktatási intézményekben folyó képzésekre érettségi bizonyítvánnyal, továbbá főiskolai vagy egyetemi szintű végzettséget tanúsító oklevéllel, illetőleg az előbbiekkel egyenértékű külföldön szerzett bizonyítvánnyal és oklevéllel lehet jelentkezni.

A jelentkezők középiskolai érettségi vizsgán elért eredményei alapján nyerhetnek felvételt a felsőoktatási intézménybe.

Az értékelés rendszere

A tananyag ismeretének értékelése az ötfokozatú értékelési rendszer szerint jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) minősítéssel, a háromfokozatú rendszer szerint pedig kiválóan megfelelt (5), megfelelt (3), nem felelt meg (1) minősítéssel történhet.

A továbbtanulásra jogosultságok

A BA végzettség megszerzésével szakirányú továbbképzéseken való részvételre, továbbá az MA illetve posztgraduális képzés igénybevételére nyílik lehetőség.

Szakmai jogosultságok

Az alapfokozat birtokában a szociális munkások alkalmasak:
– a szociális munkát folytató intézményekben, szervezetekben munkakörök betöltésére;
– az elsajátított problémakezelő komplex stratégiák, technikák hatékony használatára, a közvetlen szociális munkafolyamatok kreatív megvalósítására;
– a szociális munkát felhasználók kapcsolatainak, érdekérvényesítő képességének fejlesztésére a szociálpolitika döntéshozóival való kapcsolatukban, emberi jogi ügyeket illetően eligazításra.

Szükséges kredit: 210 kredit